สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้จัดการติวเข้มเตรียมสอบ ONET ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2560