สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ปีการศึกษา2560 โดยมี นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebookโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)