สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมการสอบธรรม-บาลีสนามหลวง(ธรรมศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมี พระครูสิริสิกขการ รองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช

ฝ่ายการศึกษา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน