สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม1

โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี