สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ราตรีสีทอง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดงาน “ราตรีสีทอง” แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

โดยมีท่านผู้อำนวยการสมเกียรติกู้เกียรติภูมิ คุณครูพเยาว์ วิศิษฎานนท์ คุณครูวิภาวดี ภรณ์พิริยะนิยม คุณครูบุญสร้าง เชี่ยวชาญ

คุณครูสุราวรรณ หมอยาดี คุณครูอมรา อำพันธ์ทองศิริ