สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ กับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สถานที่วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ระบบนิเวศของธรรมชาติ การเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกัน

ซึ่งได้รับความรู้กันมาเต็มๆ