สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการ IN-HOUSE TRAING

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดโครงการ IN-HOUSE TRAING ในรายวิชาสัมมนาการสารสนเทศ

หลักสูตร ''การตัดต่อวีดีโอ Adobe Premiere Pro'' ณ ห้องคอมพิวเตอร์1อาคาร4 โดยมี นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เป็นประธานในพิธี