สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เบื้องต้น

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เบื้องต้น วันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา