สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

วันที่ 17 มกราคม 2560 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เด็กไทยในยุคศตวรรษที่ 21 คิดวิเคราะห์เป็นอย่างสร้างสวรรค์รู้เท่าทันสังคมออนไลน์"

โดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย