สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ต้อนรับคุณครูใหม่

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ขอต้อนรับคุณครูนันทนัช ปาจิตร ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง