สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมวันปีใหม่

ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่

โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครูที่ปรึกษาและนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน

มีการรับบริจาคโลหิต จับฉลากของขวัญและรับประทานอาหาร