สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ต้อนรับคุณครูคนใหม่

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ขอด้อนรับคุณครูเจษฎา ไพศาลธรรม ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง