สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการทักษะชีวิต

วันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการทักษะชีวิต

ณ หอประชุม1 โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชลิต เชื้อเพชร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน