สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ขอต้อนรับคุณครูใหม่

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะครู นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ขอต้อนรับคุณครูสุภาวดี สุวรรณวิจิตร จากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง