สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

เข้าร่วมการแปลอักษร

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16.30น.โรงเรียนธรรมโชติศีกษาลัย ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วมการแปลอักษร อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี