สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

อยู่ค่ายพักพักแรมและเดินทางไกล

วันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ไปอยู่ค่ายพักพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา2559 ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี