สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2559 ณ ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี