สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การเลือกตั้งสภานักเรียนนักเรียน

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2559 โดยมี คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี

ได้นำเครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกส์มาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้