สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 งานแนะแนวได้จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ

โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้