สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 รองชลิต เชื้อเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ให้การต้อนรับคุณชื่นทิพย์พีธาพันธุ์ไพบูลย์

ผอ.สำนักงาน คปภ.ภาค 8 (ปทุมธานี) และ คุณมนตรี สุดจิตต์ ผอ.สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เดินทางมามอบรางวัลให้แก่นักเรียน

และครู โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559 ดังนี้
ประเภทนักเรียน จำนวน 2 รายการ ได้แก่
1. ผลงานเพลงประกันภัย “ด้วยรักและห่วงใย” โดยทีมงานมะยมหวาน มีครูมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธและครูศุลีพร น้ำจันทร์ เป็นที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และชนะเลิศระดับภาค จำนวน 10,000
บาทรวมเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ประกอบด้วย
1.1 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก่นจำปา ชั้น ปวช.1
1.2 นางสาวรสิตา แย้มคล้าย ชั้น ม.5/2
1.3 นางสาวภาราดี ยามวัน ชั้น ปวช.1
1.4 นางสาวระพีพรรณ น้ำดอกไม้ ชั้น ปวช.1
1.5 นางสาวอนุสสรา รัตนวงศ์ ชั้น ปวช.1
2. ผลงานภาพยนตร์สั้นประกันภัย เรื่อง ประกันภัยใกล้ตัว โดยทีมงานเพชรน้ำหนึ่งสตูดิโอ มีครูมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ครูศุลีพร น้ำจันทร์
เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รับเงินรางวัล 5,000 บาท และรองชนะเลิศระดับภาค ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล
จำนวน 10,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท สมาชิกประกอบด้วย
2.1 นางสาวกมลวรรณรัตนวรลักษณ์ ชั้น ม.5/2
2.2 นายสุรเมศวร์ อ้นฉ่ำ ชั้น ม.5/2
2.3 นางสาวศุภรัตน์ ทวีชัย ชั้น ม.5/2
2.4 นางสาวแววพลอย เชี่ยวชาญ ชั้น ม.5/2
2.5 นางสาวอรอินท์ ทองไพรวรรณ ชั้น ม.5/2
2.6 นางสาวกนกพร สุขสวัสดิ์ ชั้น ม.5/2
2.7 นายณัฐพงษ์ มะกรูดอินทร์ ชั้น ม.5/3
2.8 นายจิรายุ ใจแสน ชั้น ม.5/3
ประเภทสถานศึกษาและครูอาจารย์ โดยจังส่งผลงานของครูมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ และครูศุลีพร น้ำจันทร์ เข้าร่วมประกวดในนามสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ
1. รางวัลสถานศึกษาและครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัดรับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
2. รางวัลสถานศึกษาและครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการดีเด่น ชนะเลิศระดับภาค รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
3. รางวัลสถานศึกษาและครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการดีเด่น ชมเชยระดับประเทศ รับโลห์เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 70,000 บาท