สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดการประชุมสัมนา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างแกนนำ "เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ร่วมกันต้านยาเสพติด"จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560

โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายธีรชัย ทศรฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี