สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โรงเรียนเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 15.30 น. ณ วัดท่าช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี