สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยท่านผู้อำนวยการสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ

ได้ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนได้รับโล่เกียรติยศ และรางวัลเรียนดี ณ อาคาร 48 ปี