สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

"จารึกไว้ด้วยใจรัก"

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดงานเกษียณอายุราชการครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

โดยมีคุณครูสุมล เผือกเพ็ง,คุณครูวัลภา ศรีสุข,คุณครูพัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ,คุณครูศุรีพร น้ำจันทร์,คุณครูจารุกนก ไตรวงษ์,คุณครูสุนันท์ นิสยันต์,

นายวินัย น้ำแก้ว -ภาคเช้ากำหนดพิธีโกสุมมุทิตาจิต อำลาศิษย์ ณ อาคาร 48 ปี -ภาคค่ำงานเลี้ยงสร้างสรรค์แด่ครูเกษียณอายุราชการ 

"จารึกไว้ด้วยใจรัก" ชุดที่ 1 คุณครูสุมล เผือกเพ็ง