สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

"โครงการใจซื่อ มือสะอาด"

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

โครงการใจซื่อ มือสะอาด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559