สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ค่ายต้นกล้าศิลปะ

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าศิลปะ

ณ ห้องปฏิบัติการทัศน์ศิลป์ โดยมีนายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเป็นประธานในพิธี