สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

"เรียนรู้พืชผักพื้นบ้านและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ "เรียนรู้พืชผักพื้นบ้านและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น" องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

นำโดย ท่านสมเกียรติ ศีลาเจริญ ประธานในพิธี ร่วมกับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนบ่อกรุวิทยา โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา 7 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมแสดงสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติและอุทยานผักพื้นบ้าน

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา