สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

"เปิดโลกการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน"

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม

"เปิดโลกการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน" พบกับการแสดงหลากหลาย ตลาดนัดอาเซียน การออกร้านขายของอาเซียน

การแต่งกายชุดประจำชาติ และการประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน