สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

"สัปดาห์วิทยาศาสตร์"

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์"

ให้กับนักเรียนโดยมีกิจกรรมการออกบูทให้ความรู้มีการแสดงดนตรีและมีการประกวดชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ และการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์