สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารจัดการศึกษา

ประจำปีการศึกษา2559 โดย ผอ.ชาติ สว่างศรี ศน.ธวัช หมอยาดี ศน.ธันย์ชนก พลศารทูล

เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาของ สพม.9