สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการมอบบ้านนักเรียนยากจน

เด็กหญิงลักษิกา อิ่มแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย มูลค่า 200000 บาท

โดย -ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  -นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช 

-นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และคณะครูพร้อมผู้มีอุปการะคุณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ณ บ้านเลขที่ 80/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี