สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลนางบวช จัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์)

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2559โดยนำนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.4

ไปเข้าค่ายในครั้งนี้ ณ วัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี