สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้พานักเรียนห้องเพชร(Smartclass) เข้าค่ายฝึกอบรมการพัมนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์

(Android Appication Development) ณ สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี