สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

จัดการเรียนรู้ด้วยการนิเทศสังเกตุการสอนปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการนิเทศสังเกตุการสอนปีการศึกษา 2559

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในสหวิทยาเขตได้ร่วมมือกันช่วยเหลือและพัฒนาครูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้

ให้เป็นไปตามแนวคิดและหลักการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสหวิทยาเขตพุเตย