สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการอบรมลูกเสือเพื่อการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือเพื่อการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายแพทย์สำเริง ศรีพุดผ่อง รองนาายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ เป็นประธานพิธี