สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

แห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษา

อันยิ่งใหญ่ตระการตา ณ บริเวณแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1 ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม

จากนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประจำขบวนแห่เทียนพรรษาของอำเภอเดิมบางนางบวชและชมการแสดงการร่ายรำของนักเรียน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย