สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

"ธรรมโชติเกมส์"

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรม กีฬา - กีฑาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "ธรรมโชติเกมส์"

ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันพุธที่ 29 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 1กรกฏาคม 2559

คลิป VDO : สีแดง : สีฟ้า : สีส้ม : สีเขียว : สีชมพู่ : สีน้ำเงิน