สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้นำกองลูกเลือเนตรนารี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย