สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

เยาวชนรักดนตรีและมหัศจรรย์ "ดนตรี" พัฒนาเด็กไทย

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมเยาวชนรักดนตรีและมหัศจรรย์ "ดนตรี" พัฒนาเด็กไทย

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

โดยมีนายสมเกียรติ ศีลาเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในครั้งนี้