สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดพิธี "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด"

เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ โดยมีนายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเป็นประธานในพิธี

ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย