สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมวันสุนทรภู่-วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแต่งคำประพันธ์ หนังสือเล่มเล็ก

และการจัดป้ายนิเทศ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกโดยการแสดงละคร นอกจากนี้ยังมีโอเล่การละคร

ฉ่อยเรื่องรามเกียรติ์และมหาเวสสันดรชาดก