สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) โดยคุณมนตรี สุดจิตต์

ผู้อำนวยการ คปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม

และการประกันชีวิต ให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย