สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการประกวดห้องเรียนสะอาด

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้มอบรางวัลโครงการห้องเรียนสะอาดประจำเดือนพฤษภาคม

ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายชลิต เชื้อเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดี