สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยคุณครูศุภานัน เอกธีรธรรม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้นำลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วม

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ตามโครงการการส่งเสริมลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมต้านภัยยาเสพติด

ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2559