สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยคุณครูศุภานัน เอกธีรธรรม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้นำลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วม

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ตามโครงการการส่งเสริมลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมต้านภัยยาเสพติด

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 

ได้รับรางวัลชนะเลิศกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

ได้รับรางวัลชนะเลิศกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559