สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30น.เป็นต้นไป โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดพิธีไหว้ครู โดยมีนายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธีและมีพระมหาวิรัตน์ ณัฏฐวาที ป.ธ.5 สำนักเรียนวัดตากฟ้าให้คำสอนและความข้อคิดดีๆ