สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเยาวชนในและนอกสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ.หอประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยประธานในพิธีนายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช

ร่วมกับศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี