สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่ โดยมีนายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยการตัดบุหรี่ และมีคุณหมอสมพร ภู่สามสาย บรรยายเรื่องโทษของการสูบบุหรี่