สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยรับการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี