สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน แก้ไข โทษ และพิษภัยของยาเสพติด

วันพูธที่ 18 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จัดการอบรมให้ความรู้การป้องกัน แก้ไข โทษ และพิษภัยของยาเสพติด ณ.หอประชุม2 โดยได้รับเกียรติ

จากนายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานในวันนี้